Vrijeme pripreme: ca. 500- 550 sati. U te nastavne sate je uključeno najmanje 80 sati pripreme poslovnog jezika.
Trajanje ispita: 235 minuta
Broj ispitnih rokova: 4 puta godišnje
Razina prema Europskom jezičnom portfoliju: C1
Razina prema Schneider/North : N 10

SADRŽAJ ISPITA

1. Pismeno razumijevanje (vrijeme: 20 minuta)
Čitanje 2 teksta iz novina ili iz časopisa iz ekonomskog sektora na talijanskom jeziku
8 pitanja koja se odnose na pročitani tekst sa iz višestrukog izbora odgovora

2. Pismeno izražavanje (vrijeme: 90 minuta)
2.1 Sažetak: Čitanje članka ekonomskog sadržaja od cirka 400 riječi te pismeni sažetak u kome se navode najvažnije točke, koristeći ne više od 100 riječi
2.2 Pismo /Fax: razumijevanje poslovnog pisma ili faxa;
izdašniji pismeni odgovor
2.3 Sastavak: pismeno prokomentirati jedan kratki tekst koji se odnosi na 
neku aktualnu tematiku iz ekonomije

3. Ekonomska terminologija (vrijeme: 45 minuta)
48 zadataka u obliku vježbi koje je potrebno upotpuniti ili odabrati odgovor iz višestrukog izbora odvovora;

4. Slušno razumijevanje na temu iz ekonomije (vrijeme: 60 minuta)
4.1 Konverzacija: konverzacija sa 2 pitanja - točan odgovor iz vičestukog izbora 
4.2 Interviju sa 6 pitanja - odabrati točan odgovor
4.3 Radio vijesti: vijesti iz ekonomije sa 5 pitanja (točno/netočno)
4.4 Sažetak štiva: pismeno verbaliziranje konverzacije-intervijua

5.a Usmeni ispit u paru (vrijeme: 30 – 40 minuta)
5.a1 Sažeto izlaganje pročitanog teksta
5.a2 Diskusija
5.a3 Rješavanje zajedničkog zadatka

Ovim ispitom talijanskog poslovnog jezika kandidat pokazuje da je savladao poznavanje talijanskog jezika na naprednom stupnju te da je upoznat s osnovnom ekonomskom/poslovnom/financijskom kulturom Italije i da je usvojio odgovarajuću terminologiju kojom se može izraziti pismeno i usmeno u stvarnim poslovnim situacijama.

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje