Ispiti se odvijaju prema pravilniku AIL-a (Accademia Italiana di Lingua) na osnovi materijala koji je pripremilo Udruženje stručnjaka AIL-a. Njihov se ispravak vrši prema jedinstvenim kriterijima kako bi se zagarantirala objektivnost i istravnost.

DELI - A2 Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje svoje poznavanje osnovnih gramatičkih struktura talijanskog jezika te da je u mogućnosti izraziti osnovne komunikacijske vještine iz svakodnevnog života.

DILI - B1 Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje da je sposoban aktivno sudjelovati u svakodnevnoj konverzaciji , da razumije tekstove općeg sadržaja te da se zna i pismeno izraziti.

DILC - B1 Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje svoju sposobnost da sudjeluje u svakodnevnoj konverzaciji, da razumije opća štiva iz ekonomije te da se zna i pismeno izraziti na temu iz opće ekonomije.

DILI - B2 
Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje da je sposoban aktivno sudjelovati u svakodnevnoj konverzaciji, da shvaća tekstove općeg sadržaja te je sposoban pismeno se izraziti na temu općeg karaktera.

DALI - C1 Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pozazuje da vlada jezikom i da je u mogućnosti pravilno se izražavati, takoder i pismeno, na opću tematiku. Kandidat je sposoban razumjeti i interpretirati tekst, i pismeno i usmeno, na talijanskom jeziku.

DALC - C1 Ovim ispitom talijanskog poslovnog jezika kandidat pokazuje da je savladao talijanski jezik naorednog stupnja te da se upoznao s osnovnom ekonomsko/poslovno/financijskom kulturom Italije te sukladnom terminologijom i da se može sporazumijevati, usmeno i pismeno.

DALI - C2 
Con questo esame di lingua italiana il candidato dimostra di essere in grado di capire senza difficoltà tutto quello che legge o ascolta. É in grado di riassumere, attraverso un'esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. É in grado di esprimersi in modo spontaneo, scorrevole e preciso e di rendere chiare le più sottili sfumature di senso, anche se in ambiti discorsivi complessi.

Diploma se izdaje nakon položenog ispita.

Daje se slijedeca procjena:

Utjecaj ispita u % na završnu procijenu
ESAMEDELI-A2DILI-B1DILC-B1DILI-B2DALI-C1DALC-C1DALI-C2
Pismeno razumijevanje 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Pismeno izražavanje(DELI: testovi komunnikacijskih sposobnosti) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Rječnik i gramatika 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Slušno razumjevanje 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Usmeno izražavanje 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sposobnosti  
Sposobnosti razumijevanja 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Sposobnosti izražavanja 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

 

Kandidat uspiješno prolazi ispit ako postigne bar 60% bodova. Daju se slijedeće ocjene:

Sistem ocjena

%100 - 90<90 - 80<80 - 70<70 - 60<60 - 0
Ocjena A B C D F
Procijena odličan vrlo dobar dobar dovoljan nedovoljan

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje